Koszyk

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych w szczególności klientów i dostawców firmy PHU ANSTEL Zbigniew Stelmaszczyk zwanej dalej Administratorem danych.

I. Definicje

II. Administrator danych

Firma P.H.U. ANSTEL Z.Stelmaszczyk z siedzibą przy ul. Krótkiej 36 w Częstochowie, NIP 573-020-19-14 , REGON 150530782 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: hurtownia@anstel.pl

III. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

IV. Cele przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach nawiązywania i realizacji relacji handlowej, świadczenia dla Użytkownika oferowanych przez Administratora usług, sprzedaży i wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, a w szczególności w celu:

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Użytkownika i Administratora.

V. Zakres i sposób przechowywania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Strony Internetowej Hurtowni oraz do przesyłania ofert, realizacji zamówień, umów.
Przekazanie lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim, nie występuje, chyba że dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub napraw w ramach gwarancji lub rękojmi. Dotyczy to w szczególności firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich oraz banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi hostingowe. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora. Dodatkowo dane osobowe mogą zostać przekazane, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).
Administrator danych oświadcza też, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu.

VI. Dane zbierane automatycznie

Administrator informuje, że podczas korzystania z należącej do niego Strony Internetowej Hurtowni zbierane są również dane automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies.

Administrator informuje, że od momentu połączenia się użytkownika ze Stroną Internetową Hurtowni w logach systemowych Strony Internetowej Hurtowni pojawia się informacja m.in. o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się ze Stroną Internetowej Hurtowni . Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące m.in.. numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia użytkownika ze Stroną Internetową Hurtowni oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika na Stronie Internetowej Hurtowni. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Strony Iternetowej Hurtowni do potrzeb użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej Hurtowni.

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu:

1. Konfiguracji systemu

2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące udostępnienia swojej lokalizacji oraz plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej Hurtowni.

VII. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:

Ponadto każdy, kogo dane osobowe są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: hurtownia@anstel.pl. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu do 90 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i może skutkować niemożliwością ich wykonania. W szczególności nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane m.in. z dochodzeniem roszczeń.

VIII. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: hurtownia@anstel.pl

Administrator danych oświadcza, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu, a w przypadku obsługi zamówienia/umowy, reklamacji: firm przewozowych, kurierskich, itp.

IX. Postanowienia końcowe

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych: ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.<br><br><br>Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Dane kontaktowe

Adres

PHU ANSTEL Zbigniew Stelmaszczyk
Krótka 36
42-200 Częstochowa

Dodatakowe informacje

NIP: PL5730201914

Numer wpisu: 27157

REGON: 150530782

Numer konta: 47 1240 2252 1111 0000 3158 8799

SWIFT: PK OP PL PW

Nasz bank: Bank PKO SA II o/Częstochowa

Szanowny kliencie, korzystamy z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności.